Star Tech : Big Data Ep 10

video
play-sharp-fill

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ Big Data
มี 6 ข้อ คือ
1. Data Source Setup
ต้องวางแผนเรื่องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลก่อน ข้อมูลจะมาจากที่ไหน มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแล้วหรือยัง?
2. Data Lake Setup
เราไม่สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวได้ เพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทั้งในเชิงโครงสร้างและแหล่งที่มาการสร้าง Data Lake คือเป็นแหล่งข้อมูลดิบ ที่จะเก็บข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งไว้ในที่เดียวกัน
3. Data Integration & Data Warehouse Design
ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน และนำข้อมูลนั้นไปเก็บไว้ที่ Data Warehouse เพื่อให้หลาย ๆ คนสามารถเข้าถึง และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
4. Data Governance
เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการระบุสถานะของข้อมูลทั้งองค์กร และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิและระดับของความเสี่ยงของข้อมูล
5. Data Analytics
เนื่องจากขั้นตอนข้างต้นทำให้เรามีข้อมูลเป็นโครงสร้างที่พร้อมใช้แล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
6. Dashboard/AI
เมื่อเรามีระบบการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก ที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์เชิงลึกแล้ว การนำผลลัพธ์นั้นไปแสดงผลและใช้ต่อจึงเกิดขึ้นได้

หลายโครงการที่ได้ชื่อว่าเป็น Big Data จะให้ความสำคัญที่ข้อที่ 5 และข้อที่ 6 แต่หลายโครงการล้มเหลว เพราะ ขาดการวางแผนในข้อ 1-4 ไป ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตามระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงจะเป็นส่วนให้โครงการประสบความสำเร็จได้ในที่สุด