ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: ระบบการจัดการวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยเส้นของวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Author: Malai Phengmuso
Votes: ?

Category: DCL: Digital Community Leader
Views: ?
Description: ใช้ระบบดิจิตัลควบคุมและวัดผลของผลผลิตวัตถุดิบกล้วยของสมาชิกเครือข่ายในชุมชน เพื่อนำมาส่งที่วิสาหกิจ ทำให้สามารถคาคคะเนประเมินผลได้ว่าแปลงไหนของใครมีผลผลิตเท่าไหร่ ออกผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยววันไหนเดือนไหน ปริมาณเท่าไหร โดยมีระบบที่ควบคุมช่วยเกษตรกรดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานและลูกค้าผู้บริโภคสามารถรู้ถึงแหล่งต้นน้ำของวัตถุดิบได้ว่ามาจากไหน เป็นของใครสร้างให้เกิดความมั่นใจและสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย และทั้งยังสามารถทำให้วิสาหกิจที่ทำการแปรรูปทราบจำนวนผลิตวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ได้ในแต่ล่ะรอบนั้นๆ ทำให้สามารถกำหนดและหาวัตถุดิบสำรองได้พอเหมาะกับการกำหนดส่งออเดอร์ เป็นการดูแลและทั้งยังสามารถควบคุมห่วงโซ่ของกิจการทั้งระบบได้ ทำให้เกษตรกรปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพมาป้อนวิสาหกิจ และสามารถเพิ่มรายได้ที่ชัดเจน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กรและในชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นๆในการนำเคโนโลยีมาใช้ทำให้เกิดมุลค่าของผลผลิตในชุมชนต่อไป

Comments:
There are no comments.
You must be logged in to post a comment
Log In
Register