ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018: ภาพและบทความ

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: เนื่องจากประเภทของโครงการ Star Tech นั้นมีความต่าง และเป็นปีแรกของโครงการ ดังนั้น ผู้ดำเนินการจะปรับปรุงข้อตกลงตลอด และจะแจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้สมัครทราบ

  1. ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานที่ส่งเข้ามาต้องครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัครนี้ มิฉะนั้นผลงานของท่านถือเป็นโมฆะ
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน หรือ มีส่วนร่วม หรือโครงการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทอล หรือเป็นผู้วางแผน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ
    • หากว่าเป็น ผลงาน หรือ โครงการ ของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง หรือ กลุ่ม และไม่ได้ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง หรือนำ ผลงานของบุคคลอื่นส่งเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยืนยันว่าผลงานที่ส่งเข้ามาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น หากได้รับรางวัลและมีการตรวจพบในภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการได้ละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น การประกาศผลจะถือเป็นโมฆะและโครงการ Star Tech มีสิทธิเรียกคืน รางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ผู้สมัครยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้จัดโครงการด้วย
    • ธุรกิจ ของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือ เป็นหุ้นส่วน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
  3. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Star Tech ได้
  4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของ การประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์
  5. การยื่นใบสมัครของผู้เข้าร่วมประกวดถือว่า ผู้เข้าร่วมประกวดตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการ ส่งผลงานทุกประการและให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการยอมรับการ พิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวด โดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือผู้จัดโครงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชื่อเสียงอย่างใด ๆ
  6. โครงการ Star Tech ถือว่าท่านยินยอมให้เว็บไซต์ส่งข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส (ต่อไปใน ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”) ไปยังโครงการ Star Tech และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของโครงการ Star Tech รวมทั้ง ยินยอมให้โครงการ Star Tech และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต บันทึก ประมวลผล และเก็บข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวตามที่ จำเป็นเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโครงการ Star Tech และ/ท่านสามารถ ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของโครงการ Star Tech ได้ที่ https://tknonline.com/privacy-policy/