D Delivery : อ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา


“เสียงของคุณเป็นสิ่งวิเศษที่ได้รับมาตั้งแต่เกิด และ เสียงของคุณยังสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้พิการทางสายตาได้ อย่าใช้เสียงของคุณไปในทางผิด ด่าทอหรือใส่ร้าย นำเสียงของคุณมาสร้างประโยชน์กันดีกว่า”

Cr. พี่อิ๊ก Daisy Thailand Project