Tech Story : จีนยกเลิกการใช้ของจากต่างประเทศ

รัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศให้หน่วยงานราชการ และสถาบันสาธารณะต่างๆ ยกเลิกการใช้งานฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากต่างประเทศให้หมดภายในเวลา 3 ปี

แผนการดังกล่าวมีชื่อภายในว่า “3-5-2” โดยมีที่มาจากเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่จะถูกปรับในแต่ละปีที่ผ่านไป โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2020 ที่มีเป้าหมายในการปรับให้ถึง 30%, ปี 2021 ต้องทำให้ได้ 50% และปีสุดท้าย 2022 คืออีก 20% ที่เหลือ

นโยบายใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่าง HP, Dell และ Microsoft เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทหลักที่ปัจจุบันให้ความร่วมมือกับรัฐบาลจีนอยู่

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบริษัทต่างๆ ภายในประเทศ เนื่องจากหากจะบังคับใช้ทั้งประเทศ จำเป็นจะต้องใช้เงินมหาศาล ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด

สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลจีนให้สั่งให้หน่วยงานทางทหารพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ขึ้นมาใช้งานเองภายในกองทัพ เนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะโดนโจมตีด้วยวิธี Backdoors ผ่านซอฟต์แวร์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา