Star Tech : Big Data Ep.1


สาระควรรู้ Big Data คืออะไร มีประโยชน์อะไร หาคำตอบได้พร้อมกัน กับ ดร.แป้ง (ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์)

Big Data คือ 4V อันประกอบไปด้วย

  1. Volume หมายถึงขนาดของข้อมูล ที่จะต้องมีการเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การทำแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว จะไม่เรียกว่าเป็น Big Data เพราะไม่ถือว่าไม่มีการเติบโตของข้อมูล ทั้งนี้ คำว่า “Big” ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่า Big แต่ให้พิจารณาที่ขนาดของข้อมูลที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ Volume ในที่นี้ จึงหมายถึง “ปริมาณ” ที่ขยายตัวเองตลอดเวลา
  2. Velocity ข้อมูลต้องส่งผ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดึงข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์ใน Excel เพื่อรอนำเสนอต่อ อาจจะไม่เรียกว่าเป็น Big Data เพราะกว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำเข้าโปรแกรม และวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำงาน
  3. Variety ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา และโครงสร้างของข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลที่เป็น Big Data ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจาก Internet หรือ เป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น
  4. Veracity ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากขนาด ความเร็ว และความหลายหลาย ดังนั้นการจะใช้ข้อมูลจึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพมากพอเสียก่อน ในทางกลับกัน หากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไม่มีคุณภาพที่เพียงพอ จะกลายเป็นว่าข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แม่จะมีขนาดใหญ่และหลากหลายแค่ไหนก็ตาม