Star Tech : Refinn Chapter 3 วางแผนการเงินรับมือ Covid19

วิกฤต Covid19 ไม่รู้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ ต้องวางแผนการเงินอย่างไร หาคำตอบได้กับคลิปนี้