D Delivery : แจกของเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาวดึงษาราม

ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร่วมกันนำของเล่นไปแจกเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดาวดึงษาราม น้องๆ น่ารักและสุภาพมากๆ ไปชมความน่ารักของน้องๆ กัน