D Delivery : ออกหน่วยแพทย์ชายแดน อุ้มผาง

ทำดีได้ ไม่ต้องเดี๋ยว ไกลแค่ไหนก็จะไป หน่วยแพทย์ด่านชายแดน สำคัญขนาดไหนลองไปดูกัน แล้วคุณล่ะ อยากทำดีแบบพวกเรามั้ย